מבחן עולים

#359

הצג את הסיבה להקמה של צה"ל בזמן מלחמת העצמאות. הצג ויכוח אחד שליווה את הקמתצה"ל. עולים 29284, קיץ תשע"ו

#358

הצג את החלטת החלוקה שהתקבלה באו"ם בכ"ט בנובמבר 1947.הצג את התגובה של היישוב היהודי להחלטה זו ואת התגובה של ערביי

#357

לפניך שלושה אירועים מתקופת מלחמת העולם השנייה: איגרת הבזק (1939),מבצע ברברוסה (1941), ועידת ואנזה (1942).בחר באחד מן האירועים, הצג אותו

#356

בשנות ה־ 30 פעל המשטר הנאצי להרחיק את היהודים מהחברה הגרמנית.הצג חוק אחד שנחקק בתקופה זו או פעולה אחת של

#355

בנספח לשאלה מוצג כרטיס נציג בקונגרס הציוני השני שנערך בבזל ב־ 1898.א. הצג את הרעיון שכרטיס זה מבטא, והסבר כיצד

#354

הצג סעיף אחד מן הספר הלבן השלישי, שפגע בקידום הרעיון הציוני.הסבר כיצד סעיף זה מבטא נסיגה (הליכה לאחור) מהצהרת בלפור.

#353

בחר באחת מן התנועות או הקבוצות האלה: האורתודוקסיה (החת"ם סופר), הנאו־אורתודוקסיה, החסידות, הישיבות בליטא, רבני הקהילות בארצות האסלאם. הסבר את

#352

הצג את "מלחמת השפות" ("ריב הלשונות").הסבר מדוע היה עניין זה חשוב לאנשי העלייה השנייה. עולים 29108, קיץ תשע"ו

#351

הסבר את הרקע להקמת תנועת "המזרחי". הצג רעיון אחד של התנועה מתוך "הקול הקורא". עולים, 29108, קיץ תשע"ו

#350

ציין פעולה אחת של הרצל, והסבר כיצד עזרה הפעולה שציינת לקדם את הלאומיות היהודית. עולים, 29108, קיץ תשע"ו