easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

שאלות בנושא
הצג מאפיין של הזרם החרדי ומאפיין של הזרם הדתי לאומי בחברה היהודית הדתית . הסבר כיצד הם מממשים את עיקרון הפלורליזם
הצג שתיים מדרכי ההתמודדות עם השסע הדתי. הסבר כיצד אחת מדרכים אלו מבטאת את עיקרון ההסכמיות
הצג את עקרון ההסכמיות. הסבר כיצד עקרון ההסכמיות בא לידי ביטוי באחת מן הדרכים להתמודדות עם השסע הדתי.
הצג מאפיין של החברה המסורתית בישראל. הסבר כיצד גישת "מדינת לאום יהודית של כל אזרחיה" לאופי הלאומי של ישראל מביאה לידי ביטוי מאפיין זה.
הצג שני מאפיינים של החברה הרפורמית ו/או הקונסרבטיבית בישראל. הסבר כיצד העמדה החילונית – הפרדת דת ומדינה לצביון הדתי של מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני מאפיינים של החברה החילונית בישראל. הסבר כיצד העמדה החילונית – היהדות כתרבות לצביון מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני מאפיינים של החברה הרפורמית בישראל. הסבר כיצד העמדה המסורתית לצביון הדתי של מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני מאפיינים של החברה הדתית-לאומית בישראל. הסבר כיצד העמדה הדתית-לאומית לצביון מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני מאפיינים של החברה החרדית בישראל. הסבר כיצד העמדה הדתית-חרדית לצביון מדינת ישראל מביאה לידי ביטוי את אחד המאפיינים שהבאת.
הצג שני גורמים לשסע הדתי בין החילונים לדתיים. הסבר כיצד עקרון הסובלנות יכול לנסות ולפתור שסע זה.
הצג שני מאפיינים של החברה הדתית-לאומית בישראל. הסבר כיצד בחירות יחסיות בישראל מממשות מאפיינים אלה.
הצג שני מאפיינים של החברה החרדית בישראל. הסבר כיצד עקרון הפלורליזם יכול לסייע במימוש מאפיינים אלה.

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן