easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

המיעוטים בישראל

מעמד המיעוטים במדינת ישראל

 • בהכרזת העצמאות התחייבה מדינת ישראל להעניק זכויות שוות לכל אזרחיה ללא הבדל דת גזע ומין.
 • ישראל מעניקה לכל אזרחיה זכויות פרט מלאות ושוות.
 • החוק אוסר אפליה בקבלה לעבודה על בסיס לאומי או דתי, מלבד זאת למיעוטים בישראל מוענקת גם אפשרות נרחבת לביטוי תרבותי ודתי במרחב הציבורי ובהיבטים מוסדיים (אין בישראל הגבלות על לבישת כיסוי ראש מלא או בניית צריחי מסגדים, לעומת צרפת, שוויץ ומדינות נוספות באירופה).

ביטוי קבוצות המיעוט במרחב הציבורי

 • לשפה הערבית מעמד מיוחד בישראל וחלק מפרסומי המדינה, שלטי ההכוונה ותקנות שונות מחויבות להיכתב גם בערבית.
 • ימי המועד של המיעוטים מוכרים להם כחופשה.

ביטוי קבוצות המיעוט בהיבט המוסדי

 • בני העדות הלא יהודיות כפופים לשיפוט הדתי עפ"י דתם בנושא אישות.
 • למיעוטים השונים קיימות מערכות חינוך נפרדות המתנהלות בשפתם.
 • חוק החינוך הממלכתי קובע כמטרה לחנך כל אדם לכבוד למורשתו ולזהותו התרבותית.

השסע הלאומי

גורמים לשסע הלאומי

גורם היסטורי

הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל בסוף המאה ה-19 בין יהודים לערבים, והתרחבותו לסכסוך עם כל מדינות ערב.  אחרי מלחמת ששת הימים [1967] הסכסוך מתעצם עוד יותר בשל שאלת השטחים.

 

גורם זהותי

מדינת ישראל היא מדינת לאום יהודית ושאיפות ערביי ישראל הן למדינת כלל אזרחיה.

בהיותה מדינת לאום יהודית, הערבים לא יכולים להזדהות עם סמליה. למרות שישראל מדינה דמוקרטית המחויבת בשוויון, במציאות ישנם פערים גדולים בין הערבים ליהודים, מה שמעצים את הפער בזהות הערבית כחלק ממדינת ישראל.

 

גורם דתי

אמונתם הדתית השונה של הערבים מול האמונה היהודית מעצימה את הסכסוך בין הערבים ליהודים

פעמים רבות, משני הצדדים, מלבים את הלהבות באמצעות השוני הדתי בין שתי הקבוצות.

דרכי ביטוי של השסע הלאומי

חקיקה

 • חוק השבות מאפשר עלייה רק של יהודים
 • חוק הסתדרות וסוכנות: רק יהודים נהנים מעזרה בקליטה ומכספים להתיישבות חקלאית.
 • חוק שירות הביטחון מפלה לרעה ערבים בשל הסעיף המאפשר פטור מיידי ובכך לא יכולים לקבל הטבות ליוצאי צבא.

 אפליה במדיניות

 • הקצאת תקציבים לא שוויונית במערכת החינוך.
 • הקצאת תקציבים לא שוויונית במערכת הרווחה.
 • הקצאת תקציבים לא שוויונית ברשויות המקומיות ובתשתיות.

אפליה בהתיישבות

 • מדיניות קק"ל היא איסור מכירה וחכירה של אדמות לערבים.
 • הקצאת קרקעות ליהודים לצורכי התיישבות וחקלאות גדולה בהרבה יותר ליהודים מאשר לערבים.

אפליה חברתית

אפליה זו באה לידי ביטוי ביומיום: בעבודה, במגורים בבידור, בבלוי, ביטויים גזעניים, ראיה סטריאוטיפית והכללה של כל הערבים.

 

דרכי התמודדות עם השסע הלאומי

 • חינוך כל המגזרים לסובלנות ולקבלת אופייה של המדינה כיהודית ודמוקרטית.
 • הקפדה על זכויות הפרט והענקת זכויות תרבותיות מסוימות.
 • קידום ייצוג הולם בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות.
 • מדיניות של העדפה מתקנת (הונהגה בישראל בכמה תחומים כלפי המיעוט הערבי).
 • פטור משירות צבאי, והצעת שירות אזרחי כחלופה (הקמת מנהלת השירות האזרחי ב-2007)
 • הנהגת שיטת בחירות יחסית המאפשרת ייצוג בכנסת לקבוצות השונות.
שאלות בנושא
מדינה יהודית ודמוקרטית

מדינה יהודית ודמוקרטית

מדינת ישראל מוגדרת עוד מימי הקמתה כמדינת לאום יהודית ודמוקרטית. אחרי מאות שנים של רדיפות פיזיות ורוחניות כנגד העם היהודי
הצג את שיטת הממשל הפרלמנטרית. הסבר כיצד יישום שיטה זו בישראל משפיע על השסע הלאומי
הצג את מעמד השפה הערבית בישראל
הצג שני דרכי פתרון לבעיית השסע הלאומי במדינת ישראל.
הצג שני דרכי ביטוי של השסע הלאומי במדינת ישראל.
הצג שני גורמים לשסע הלאומי במדינת ישראל.

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן