easyezrahut@gmail.com פקס 08-6322755 טל' 050-9171994

חוקה וחוקי היסוד

פשרת הררי

הצעתו של חה"כ הררי התקבלה ב-1950 הייתה פשרה בין תומכי ומתנגדי החוקה לפי ההצעה הכנסת תחוקק חוקי יסוד בשלבים כבסיס לחוקה.

בסיום חקיקת חוקי היסוד הם יאוגדו לכלל חוקה.

חוקי היסוד בישראל

חוקי יסוד מהווים את פרקי החוקה העתידית לפי פשרת הררי. חוקים אלה שונים מחוק רגיל בצורה (נקרא "חוק יסוד" ואין שנת חקיקה), בתוכן (נושאים שבהם עוסקת חוקה), ובמאפיינים נוספים (בחלק מחוקי היסוד על-ידי שריון/פסקת הגבלה/יציבות – לא ניתן לשינוי בתקנות לשעת חירום).

בישראל חוקקו 12 חוקי יסוד ויש מחלוקת פרשנים אם יש לחוקי היסוד בישראל מעמד חוקתי אף קודם שנעשה תהליך לאגדם לכלל חוקה מאוחדת (בעבר סבר בית המשפט שאין להם מעמד חוקתי. בשנת 1995 שינה את פסיקתו והכריז שיש לחוקי היסוד מעמד של חוקה וזהו המצב הנהוג בישראל).

או במלים אחרות:

חוק יסוד הוא מעין "חוק-על" ששונה בצורה שלו ובתוכן שלו. בצורה הוא מחוקק ללא שנה (בניגוד לחוק רגיל שהשנה מצוינת בו) להראות שהוא כביכול "מעל הזמן". בתוכן חוק היסוד שונה בכך שהוא לא ממוקד, אלא הוא עוסק ברעיון הכללי ולא נכנס לפרטים.

בישראל יש 13 חוקי יסוד (לאחרונה חוקק חוק היסוד ה-13 שנקרא "חוק יסוד: הלאום") שיש להם מעמד של חוקה מאז 1955.

לחוקי היסוד יש מעמד של מעין "חוק על" : שנקבע באמצעות שני דרכים:

 • שִריוּן – נועד כדי להגן על החוק מפני המחוקק עצמו – הרשות המחוקקת משתנה מעת לעת וייתכן שחילופי שלטון יעוררו צורך בשינויי בחקיקה – זהו מצב שאינו תואם מעמד של חוקים שעתידים להיות החוקה העתידית לכן נקבע כי ניתן לשנות חלק מהסעיפים רק ברוב מוחלט[1] או ברוב מיוחד[2].
 • פסקת הגבלה – קובעת שאסור לחוקק חוק שבתוכנו סותר את תוכן חוק היסוד. אלא אם הוא תואם את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ואם מטרת החקיקה אינה פוגעת בערכים של החוק מעבר לנדרש.

דוגמה לשני חוקי יסוד:

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

התקבל בשנת 1992. מפרט את זכויות היסוד של האדם בישראל הכוללות את: הזכות לחיים ולשלמות הגוף, זכות הקניין, הזכות לכבוד ולפרטיות, חופש התנועה.

פסקת הגבלה: ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכויות שבחוק היסוד רק  בתנאי שהוא "הולם את ערכיה של מדינת ישראל ונועד לתכלית ראויה" ופגיעתו בזכות מידתית.

שאלת פרשנותו המרחיבה של החוק והשימוש שעושה בו בית המשפט כבסיס לפסילת חקיקה של הכנסת נתונה במחלוקת ציבורית.

 

חוק יסוד: חופש העיסוק

התקבל בשנת 1992. החוק מבטיח את חופש העיסוק.

פסקת הגבלה: ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכות שבחוק היסוד רק  בתנאי שהוא "הולם את ערכיה של מדינת ישראל ונועד לתכלית ראויה" ופגיעתו בזכות מידתית.

פסקת התגברות: ניתן לכנסת לחוקק לזמן קצוב חוק הסותר חוק זה גם ללא התקיימות תנאי פסקת ההגבלה.

שאלת פרשנותו המרחיבה של החוק והשימוש שעושה בו בית המשפט כבסיס לפסילת חקיקה של הכנסת נתונה במחלוקת ציבורית.

 

חוק יסוד: הלאום

חוק יסוד הלאום התקבל באב תשע"ח, יולי 2018. הוא קובע כי מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי בארץ-ישראל ובתפוצות, קובע את סמלי המדינה, מעמד השפה העברית כשפה הרשמית בישראל (והענקת "מעמד מיוחד" לשפה הערבית), מגדיר את ההתיישבות היהודית כמעמד חשוב, קובע כי לוח השנה העברי הוא הרשמי ובצידו גם הלוח הלועזי, וקובע כי שבת הוא יום המנוחה הרשמי בישראל.

חוק השבות וחוק האזרחות

חוק השבות

חוק השבות – חוק משנת 1950 הקובע שכל יהודי זכאי לעלות לארץ.

בתיקון לחוק משנת 1970 החוק מאפשר גם לבני/בנות זוגם של יהודים, ילדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם, ונכדיהם של יהודים ובני/בנות זוגם לעלות לארץ (אם כי הם לא נרשמים כיהודים).

חוק זה נובע מתפיסת היסוד של מדינת ישראל כמדינת הלאום של כל יהודי העולם ולכן מקובל לראות בו חוק מבחין ולא חוק מפלה. במדינות רבות בעולם קיימת מדיניות הגירה המבוססת על עקרון שבות של בני הלאום.

החוק קובע כי להגדרת החוק יהודי ייקרא: "בן לאם יהודיה או שהתגייר ואינו בן דת אחרת".

סוגיית "מיהו יהודי"

מדינת ישראל התמודדה במהלך השנים עם השנים מהי הגדרתו של יהודי הזכאי לעלייה לארץ מתוקף חוק השבות.

בתיקון לחקיקה שבוצע בשנת 1970 נקבע כי "יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שהתגייר ואינו בן דת אחרת". החוק אינו מגדיר מה הוא הגיור המאפשר הגדרה כיהודי לצורך החוק (גיור אורתודוקסי/רפורמי/קונסרבטיבי) והנושא נתון למחלוקת ציבורית רבת שנים.

חוק האזרחות

חוק האזרחות – חוק המגדיר את הדרכים השונות לקבלת אזרחות ישראלית. חוק זה נובע מתפיסת היסוד של מדינת ישראל כמדינת הלאום של כל יהודי העולם ולכן מקנה אזרחות מידיית לכל מי שעולה לארץ מכוח חוק השבות.

בין הדרכים הנוספות לקבלת אזרחות:

 • ישיבה רצופה בישראל בין השנים 1948-1952
 • לידה לאזרחים ישראלים (אב או אם)
 • התאזרחות על בסיס קריטריונים שונים ובכללם מגורים של 3 שנים בישראל וידיעת מה של השפה העברית – בכפוף לאישור שר הפנים.
 • שר הפנים רשאי להעניק אזרחות על בסיס תרומה למדינה.
 • מתוקף חוק השבות
 

התנאים / הדרכים לקבלת אזרחות במדינת ישראל  

 1. מכוח חוק השבות–  חוק השבות קובע את הזכות של כל יהודי לעלות לארץ ולהשתקע בה. חוק האזרחות מעניק אזרחות מיידית למי שחל עליו חוק השבות מיום עלייתו לארץ. תנאי זה חל רק על יהודים שעלו לארץ והוא ביטוי להיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית. 
 2. מכוח לידה – מי שנולד בישראל לאב או לאם בעלי אזרחות ישראלית. לגבי מי שנולד מחוץ לישראל לאב או לאם בעלי אזרחות ישראלית – האזרחות ניתנת רק לדור אחד. כלומר, לילדים ולא לנכדים. תנאי זה חל על יהודים ולא יהודים והוא ביטוי לזכות האדם לאזרחות.
 3. מכוח ישיבה בארץ –  לא יהודים שהם תושבים קבועים החיים דרך קבע בישראל והיו רשומים במרשם האוכלוסין בשנת 1952 וב-1980.
 4. מכוח הענקה – בסמכות שר הפנים להעניק אזרחות למי  שאינו עונה על התנאים האחרים כאשר: המדינה מעוניינת מסיבות שונות להעניק אזרחות לאדם מסוים, דוגמת חסידי אומות העולם או דרוזים שהגיעו לארץ עם קום המדינה כדי להצטרף לכוח ההגנה ולצה"ל.
שאלות בנושא
ולדיסלב ברטושבסקי

ולדיסלב ברטושבסקי

ולדיסלב ברטושבסקי, אחד הידידים הגדולים של מדינת ישראל ושל העם היהודי הלך לעולמו לאחרונה בוורשה. ברטושבסקי היה פולני נוצרי, ניצול
הצג את בג"ץ רופאייזן והסבר את השינוי שחל בעקבותיו בחוק השבות

הצג את בג"ץ רופאייזן והסבר את השינוי שחל בעקבותיו בחוק השבות

נכתב ע"י צוות אזרחות מקיף ה' אשדוד
הצג שני תנאים לקבלת אזרחות בישראל.
תיירת לא יהודייה

תיירת לא יהודייה

תיירת לא יהודייה ילדה תינוק בזמן ביקורה בישראל והשאירה אותו בבית החולים. הילד גדל והתחנך בישראל לאורך השנים ללא משפחתו
חברי כנסת פנו אל השר

חברי כנסת פנו אל השר

לאחרונה פנו חברי כנסת אל שר הפנים וביקשו ממנו לאפשר לאזרח גֵאורגי לא־יהודי לקבל אזרחות ישראלית. חברי הכנסת טענו כי

יש לך שאלה לשיתוף?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן