אלטלנה

#359

הצג את הסיבה להקמה של צה"ל בזמן מלחמת העצמאות. הצג ויכוח אחד שליווה את הקמתצה"ל. עולים 29284, קיץ תשע"ו

#61

שבועיים בלבד לאחר הכרזת העצמאות (1948) הוקם צבא הגנה לישראל (צה"ל). הצג סיבה אחת להחלטה על הקמת צה"ל. הסבר מחלוקת

#18

הצג את המטרה המרכזית של דוד בן גוריון בהחלטתו להקים את צה"ל. הצג מחלוקת אחת שהתעוררה בעקבות הקמת צה"ל, והסבר