המדיניות הבריטית בא"י

#331

הסבר את המדיניות של בריטניה בסוגיית ארץ־ישראל והעקורים לאחר השואה.הצג שתיים מהמלצותיה של הוועדה האנגלו־אמריקנית שלא תאמו מדיניות זו. בגרות

#184

הצג שני סעיפים מן הספר הלבן השלישי (1939). על פי אחד הסעיפים שהצגת, הסבר כיצד המדיניות של הבריטים בספר הלבן

#132

האכזבה של הערבים מן המדיניות של בריטניה בארץ־ישראל במהלך שנות השלושים הביאה לפרוץ מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט. גם היהודים התאכזבו מן המדיניות

#77

הצעת החלוקה של ועדת פיל (1937) העידה על שינוי במדיניות של בריטניה כלפי התנועה הציונית לעומת המדיניות שבאה לידי ביטוי