השנים הראשונות של מדינת ישראל

#207

הצג את הסיבה להקמת ישובים חדשים לאורך הגבולות של מדינת ישראל בשנים הראשונות לאחר הקמתה. הסבר כיצד 'תכנית אלון' שהציע

#202

הסבר מדוע נוצרה בעיה בתחום הדיור במהלך העלייה הגדולה בשנות החמישים. ציין פתרון אחד שיזמה הממשלה כדי להתמודד עם בעיה

#201

הצג גורם אחד להנהגת מדיניות הצנע במדינת ישראל. הצג מדיניות זו. הצג חיסרון אחד של מדיניות זו. מבחן עולים 29272,

#179

בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה הוקמו יישובים חדשים. הצג סיבה אחת להקמת יישובים אלה. הצג את "תוכנית אלון" שהציע השר

#178

הצג מטרה אחת של מדיניות הצנע שהנהיגה ממשלת ישראל בשנים הראשונות לאחר קום המדינה. הצג חיסרון אחד של מדיניות זו.

#177

הסבר מדוע החליטה ממשלת ישראל להנהיג את שיטת החינוך האחיד במחנות העולים. בעקבות ההתנגדות של העולים לשיטת החינוך האחיד הוקמה

#137

שתיים מן הדרכים ליישוב עולים בשנים הראשונות לאחר קום המדינה היו מחנות עולים ומעברות. הצג את שתי הדרכים האלה. הצג