התבססות המשטר הנאצי

#325

הצג רעיון אחד של האידאולוגיה הנאצית.הצג צעד אחד שסייע להיטלר לבסס את שלטונו בשנות ה־ 30 בגרמניה. מבחן עולים 29272,

#319

הצג שניים מעקרונות הנאציזם.הצג שני צעדים שבאמצעותם ביסס היטלר את שלטונו בגרמניה בשנות ה־ 30 של המאה ה־ 20. מבחן

#68

הצג שתי דרכים שסייעו לנאצים לבסס את שליטתם בגרמניה במהלך שנות השלושים. הצג שני צעדים שנקטו הנאצים נגד היהודים בגרמניה