התיישבות במדינת ישראל

#346

הצג שני שינויים שחלו בהתיישבות לאחר הקמתה של מדינת ישראל. מבחן עולים 29109, קיץ תשע"ו

#278

הצג שני שינויים שחלו בהתיישבות לאחר הקמתה של מדינת ישראל.

#207

הצג את הסיבה להקמת ישובים חדשים לאורך הגבולות של מדינת ישראל בשנים הראשונות לאחר הקמתה. הסבר כיצד 'תכנית אלון' שהציע

#179

בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה הוקמו יישובים חדשים. הצג סיבה אחת להקמת יישובים אלה. הצג את "תוכנית אלון" שהציע השר

#138

לפניך דבריו של דוד בן גוריון בנאום שנשא בשנת 1949: את שטחי המדינה לא נחזיק בכוח צבאי אלא ביישוב מיליונים.

#126

הצג שתי תרומות של ההתיישבות לביסוסה של מדינת ישראל, מהקמת המדינה עד סוף שנות השבעים של המאה ה־20.

#62

במהלך המחצית השנייה של המאה ה-20 הוקמו במדינת ישראל כמה מפעלי ההתיישבות: התיישבות בנגב, בגליל, בעיירות הפיתוח, ביהודה, שומרון ורצועת