התנגדות צבאית

#289

א. תופעת השו"תים (שאלות ותשובות) בתקופת השוֹאה מבטאת עמידה יהודית. הסבר קביעה זו על פי אחד השו"תים שלמדת. ב. הסבר

#260

הצג את ההתלבטות (הדילמה) של אנשי המחתרות בחלק מן הגטאות בנוגע לעיתוי (זמן) המרד. הסבר מדוע התעוררה התלבטות זו רק

#222

הצג גורם אחד להחלטה של יהודים להצטרף לפרטיזנים בתקופת השואה. הצג שתי סיבות שבגללן רוב היהודים לא הצטרפו לפרטיזנים בתקופה

#82

בחודש אפריל 1943 בגטו ורשה מרדו לוחמים יהודים בכוחות הגרמניים. שני ארגונים יהודיים השתתפו במרד: האחד היה אצ"י – ארגון

#50

הצג את הדילמה שהייתה לאנשי המחתרות בחלק מהגטאות בנוגע לעיתוי (זמן) המרד, והסבר מדוע דילמה זו התעוררה רק משנת 1942