זרמים בתנועה הציונית

#351

הסבר את הרקע להקמת תנועת "המזרחי". הצג רעיון אחד של התנועה מתוך "הקול הקורא". עולים, 29108, קיץ תשע"ו

#308

בתנועה הציונית היו זרמים שונים, והם ייצגו דעות שונות.הצג את הרעיון המרכזי של "המזרחי" ושל זרם נוסף בתנועה הציונית שלמדת

#255

הצג מחלוקת בין הציונות המדינית לבין הציונות המעשית. הסבר את הסיבה להקמת תנועת "המזרחי". בגרות 29284, קיץ תשע"ז

#251

א. הצג שתי סיבות לתמיכה של הרב ריינס בתנועה הציונית עם הקמתה, והסבר את המחלוקת שהייתה לו עם תנועה זו.

#231

לפניך מובאה (ציטוט) ממכתב שכתב בנימין זאב הרצל: ”כי יְסֹוד מּוסָד [עיקרון חשוב] הוא אצלנו לבלי עשות שום דבר בהסתר

#164

הצג את ההבדל בין הציונות המדינית ובין הציונות המעשית. הסבר מדוע הייתה הצהרת בלפור הישג חשוב בעיני התנועה הציונית. מבחן

#88

הצג את שתי העמדות במחלוקת בין תומכי הציונות המדינית לבין תומכי הציונות המעשית בנוגע לדרך שבה יש לפעול כדי להקים

#46

הסבר מחלוקת שהייתה בין הציונות המדינית לבין הציונות המעשית. הסבר את הסיבה להקמת תנועת המזרחי.

#15

התנועה הציונית התאפיינה בריבוי של זרמים ומפלגות. הצג את הרעיון המרכזי של "המזרחי" ושל זרם נוסף שלמדת עליו. בנוגע לכל