סוציאליזם

#365

במאה ה־19 ובמאה ה־20 הוקמו תנועות סוציאליסטיות הן באירופה הן בארץ־ישראל.הצג את הרקע לצמיחת התנועות הסוציאליסטיות באירופה.הצג את הרקע להקמת

#227

הצג אחד מן הרעיונות (עקרונות או מאפיינים) של הנאורות, והסבר כיצד הלאומיות מגשימה רעיון זה. הצג רעיון נוסף של הנאורות,

#127

האידאולוגיה של הסוציאליזם התגבשה באירופה בסוף המאה ה־19 . הסבר מה היה הרקע החברתי־כלכלי שהביא לצמיחתה של אידאולוגיה זו. הסבר

#87

הסבר כיצד הובילה המהפכה התעשייתית במאה ה-19 למצוקה הכלכלית-חברתית, שהייתה קרקע לצמיחת הסוציאליזם. הצג את התפקיד שקיבלו עליהם האיגודים המקצועיים

#83

במרוצת המאה ה-19 פעלו באירופה שתי תנועות אידיאולוגיות חדשות: סוציאליזם ולאומיות. בשל אידיאולוגיות אלה השתנו פני החברה במדינות רבות שלמדת

#12

הסוציאליזם. הצג את הרעיון המרכזי של התנועה האידיאולוגית הסוציאליסטית. הצג השפעה אחת של רעיון זה על החברה הכללית במאה ה-19