היישוב החדש

#363

הצג שתי קבוצות שונות שעלו לארץ בעלייה הראשונה, והסבר את המניע הרעיוני שלכל אחת מן הקבוצות. שאלון 29108, חורף תשע"ז

#352

הצג את "מלחמת השפות" ("ריב הלשונות").הסבר מדוע היה עניין זה חשוב לאנשי העלייה השנייה. עולים 29108, קיץ תשע"ו

#349

הסבר שתי טענות שהועלו נגד שיטת האפוטרופסות של הברון רוטשילד. עולים, 29108, קיץ תשע"ו

#256

הצג את הרקע ל"מסע הרבנים" במושבות (1913). הצג את שיתוף הפעולה בין קבוצות שונות שבא לידי ביטוי באירוע זה. בגרות

#252

א. הצג שתי קבוצות שונות שעלו במסגרת העלייה הראשונה, והסבר את המניע הרעיוני של כל אחת מן הקבוצות. ב. הצג

#232

בחר באחד מן האירועים שלמדת: פולמוס השמיטה (תרמ"ט, 1889) או מסע הרבנים (תרע"ד, 1914). ציין את הנושא שבחרת. אם בחרת

#225

היישוב החדש בנספח לשאלה מוצגת תעודת סיום בית ספר במושבה רחובות בשנת 1904. עיין בנספח, וענה על הסעיפים א-ב. א.

#182

הצג שני קשיים שאיתם התמודדו העולים בעלייה הראשונה. הצג תרומה אחת של עולים אלה להתפתחות היישוב היהודי בארץ־ישראל. מבחן עולים

#155

הצג את תרומתו של אליעזר בן יהודה להתפתחות היישוב היהודי החדש בארץ־ישראל. הצג את הוויכוח שהתפתח ביישוב בעניין "מלחמת השפות"

#131

אנשי העלייה הראשונה ראו ביישוב הישן חברה מיושנת, ולא מתחדשת. הצג שני מאפיינים של היישוב הישן שעליהם התבססה ביקורת זו.