העלייה הגדולה בשנות ה-50

#333

הצג שני מאפיינים של העלייה לארץ בעשור הראשון לאחר קום המדינה, לעומת העליות שלפניקום המדינה. בגרות 29117, קיץ תשע"ו

#327

הצג שני פתרונות דיור שהציעה המדינה בתקופת "העלייה הגדולה".בנוגע לכל אחד מפתרונות הדיור, הצג קושי אחד שעמו התמודדו העולים (סך

#326

בשנות החמישים היו שתמכו בהגבלות על העלייה ההמונית והיו שהתנגדו להגבלות.הבא הסבר אחד לכל דעה. (סך הכול — שני הסברים)

#322

בעקבות "העלייה הגדולה" יזמה המדינה פתרונות דיור והתיישבות למען העולים.הצג שניים מפתרונות הדיור שיזמה המדינה.בנוגע לכל פתרון, הצג קושי אחד

#320

הצג את המסר של הכרזה באמצעות שני רכיבים מתוכה.על פי מה שלמדת, הסבר מדוע ליוצר הכרזה היה צורך לשכנע את

#299

לאחר קום המדינה הייתה מחלוקת )ויכוח( אם להגביל את העלייה ההמונית לארץ־ישראל.הצג טיעון אחד נגד ההגבלה וטיעון אחד בעד ההגבלה

#288

בנספח המצורף לשאלה זו מוצגת קריקטורה. עיין בה, וענה על שני חלקי השאלה. הקריקטורה מציגה את קשיי ההתמודדות של מדינת

#277

לאחר קום המדינה הייתה מחלוקת (ויכוח) אם להגביל את העלייה ההמונית לארץ־ישראל. הצג טיעון אחד נגד ההגבלה וטיעון אחד בעד

#245

הסבר קושי אחד של העולים החדשים בעשור הראשון להקמת המדינה, וקושי אחד של המדינה בקליטת העולים החדשים הרבים בתקופה זו.

#193

העולים שהגיעו לארץ בשנות החמישים (שנות העלייה הגדולה) היו שונים מן האוכלוסייה בארץ שקלטה אותם. הצג שניים מן ההבדלים בין