השואה

#374

מינואר 1941, כחודש וחצי לאחר הכניסה לגטו ורשה, החלה עלייה במספר החולים והמתים ממחלת טִיפּוס הַבֶהָרֹות. השלטונות הגרמנים הבינו כי

#362

השו"תים (שאלות ותשובות) בתקופת השוֹ אה מבטאים עמידה יהודית.הסבר קביעה זו על פי אחד השו"תים שלמדת.

#357

לפניך שלושה אירועים מתקופת מלחמת העולם השנייה: איגרת הבזק (1939),מבצע ברברוסה (1941), ועידת ואנזה (1942).בחר באחד מן האירועים, הצג אותו

#344

הצג מטרה אחת של הגרמנים במינוי היודנראט.הצג התלבטות אחת שעמדה לפני ראשי היודנראט בגטאות. מבחן עולים 29109, קיץ תשע"ו

#314

הצג את השינוי שחל במדיניות הנאצים כלפי היהודים לאחר הפלישה (הכניסה( של הגרמניםלברית המועצות (מבצע ברברוסה, יוני 1941).הסבר מדוע התרחש

#313

הצג שתי מטרות של הגרמנים בהקמת הגטאות. בגרות עולים 29284, קיץ תשע"ו

#305

הצלה בשואהא. לפניך שמותיהם של שלושה אישים שהוגדרו "חסידי אומות העולם" בזכות פעילותם להצלת יהודים: סמפו צ'יונה סוגיהרה, אוסקר שינדלר,

#304

עמידה יהודיתא. הצג שני גורמים ייחודיים לסבל של הילדים היהודים בגטו.ציין גוף אחד שבא לעזרת הילדים בגטו, והסבר כיצד גוף

#290

א. ציין מה הייתה המטרה בכינוס ועידת ואנזה (ינואר 1942). הסבר את ההתפתחות במדיניות הנאצית בנוגע לגורל היהודים, שבאה לידי

#289

א. תופעת השו"תים (שאלות ותשובות) בתקופת השוֹאה מבטאת עמידה יהודית. הסבר קביעה זו על פי אחד השו"תים שלמדת. ב. הסבר