מאבק בבריטים לאחר מלה"ע ה-2

#370

פעילות "תנועת המרי העברי" (1945-1946) הייתה אחד הגורמים להחלטת הבריטים להעביר את שאלת ארץ־ישראל לאו"ם.הסבר סיבה אחת שבגללה החליטו ראשי

#296

ציין אילו ארגונים הקימו את "תנועת המרי העברי", והסבר מדוע הקימו את התנועה אחרימלחמת העולם השנייה. מבחן עולים 29109 חורף

#295

הצג שתי מטרות של ההעפלה לארץ־ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה.ציין קושי אחד של המעפילים בתקופה זו. מבחן עולים 29109 חורף

#291

קטע I בתקופת המאבק בבריטים בשנים 1945-1948 התנהלה ההעפלה ביוזמת ההנהגה המדינית בארץ באמצעות "המוסד לעלייה ב'" ובסיוע אנשי הפלמ"ח.

#271

הצג מטרה אחת של ההעפלה לארץ־ישראל בשנים 1945-1947, וציין דרך אחת שבה ניסו הבריטים למנוע את ההעפלה. בגרות עולים 29109,

#244

הצג את המדיניות של בריטניה בשאלת ארץ־ישראל עם תום מלחמת העולם השנייה (1945-1947). הסבר את תגובת היישוב היהודי בארץ למדיניות

#236

לאחר מלחמת העולם השנייה (1945-1948) התגבר המאבק של היישוב היהודי בבריטים. מאבק זה בא לידי ביטוי בדרכים שונות. הסבר מדוע

#223

ציין שתי דרכים שבהן ניסו הבריטים למנוע את ההעפלה לארץ־ישראל בתקופה שבין סיום מלחמת העולם השנייה ובין הקמת המדינה (1945-1948).

#212

הצג שתי דרכים שבהן נאבקו הבריטים במפעל ההעפלה. הסבר מדוע מצד אחד הצליחו הבריטים במאבקם נגד ההעפלה ומצד אחר נכשלו