תנועות וזרמים ביהדות

#364

הצג את התפיסה של הנאו־אורתודוקסיה בנוגע למתח שנוצר בין המסורת ובין המודרנה.בחר זרם דתי נוסף שעליו למדת: האורתודוקסיה של החת"ם

#353

בחר באחת מן התנועות או הקבוצות האלה: האורתודוקסיה (החת"ם סופר), הנאו־אורתודוקסיה, החסידות, הישיבות בליטא, רבני הקהילות בארצות האסלאם. הסבר את

#347

תהליך האמנציפציה פתח בפני היהודים אפשרויות חדשות. ציין אפשרות אחת כזאת.הסבר את התגובה של אחד מן הזרמים הדתיים על תהליך

#254

הצג את ההתלבטות שהייתה לחברי אחד הזרמים היהודיים שלמדת עליהם (באירופה או בארצות המזרח) במהלך המאה ה־19. הסבר את דרך

#240

התפתחות זרמים דתיים מן המאה ה־19 עד המאה ה־20 א. בנספח לשאלה מוצג עמוד השער של ספר זיכרון לדוד שלזינגר

#185

האמנציפציה הובילה לשינויים רבים בחיי היהודים משלהי המאה ה־18 עד ראשית המאה ה־20. הצג שתי השפעות של האמנציפציה על היהודי

#180

הצג שתי השפעות של האמנציפציה על היהודים. הסבר כיצד התמודדו הנאו־אורתודוקסים עם המודרנה. בגרות עולים 29284, חורף תש"פ

#161

הרפורמה והתגובה האורתודוקסית א. הצג שתי מטרות של התנועה הרפורמית, והסבר כיצד שני שינויים שהנהיגו הרפורמים קידמו את המטרות שהצגת.

#128

בחר באחת מן התנועות לתיקונים בדת שלמדת עליה: תנועת הרפורמה או התנועה השמרנית (הפוזיטיבית־היסטורית). הצג את התפיסה של התנועה שבחרת