מבחן עולים

#349

הסבר שתי טענות שהועלו נגד שיטת האפוטרופסות של הברון רוטשילד. עולים, 29108, קיץ תשע"ו

#348

הצג הבדל אחד בין האנטישמיות בימי הביניים לאנטישמיות בעת החדשה.הצג ביטוי אנטישמי אחד במאה ה־ 19, ממזרח אירופה או ממערבה.

#347

תהליך האמנציפציה פתח בפני היהודים אפשרויות חדשות. ציין אפשרות אחת כזאת.הסבר את התגובה של אחד מן הזרמים הדתיים על תהליך

#346

הצג שני שינויים שחלו בהתיישבות לאחר הקמתה של מדינת ישראל. מבחן עולים 29109, קיץ תשע"ו

#345

הסבר את המושג "חסידי אומות העולם".הצג שתי סיבות להחלטה של חסידי אומות העולם להציל יהודים בתקופת השואה. מבחן עולים 29109,

#344

הצג מטרה אחת של הגרמנים במינוי היודנראט.הצג התלבטות אחת שעמדה לפני ראשי היודנראט בגטאות. מבחן עולים 29109, קיץ תשע"ו

#342

הצג רעיון אחד באידאולוגיה הנאצית שקשור ליהודים, ורעיון אחר שאינו קשור ליהודים. בגרות עולים 29109, קיץ תשע"ו

#341

לאחר ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) היה שינוי בכוחות הלוחמים של היהודים ובכוחות הלוחמים של הערבים. הצג את השינוי

#340

הצג את המטרה של הקמת הוועדה האנגלו־אמריקנית.הצג שתיים מהמלצותיה של הוועדה. בגרות עולים 29109, קיץ תשע"ו

#339

במלחמת העולם השנייה הייתה ביישוב היהודי מחלוקת (ויכוח) בנוגע לשיתוף הפעולה עם הבריטים.הסבר דעה אחת בעד שיתוף הפעולה עם הבריטים