מבחן עולים

#315

הצג טיעון אחד בעד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל במועד (בזמן) שנקבע, וטיעון אחד נגד ההכרזה במועד זה. בגרות עולים

#314

הצג את השינוי שחל במדיניות הנאצים כלפי היהודים לאחר הפלישה (הכניסה( של הגרמניםלברית המועצות (מבצע ברברוסה, יוני 1941).הסבר מדוע התרחש

#313

הצג שתי מטרות של הגרמנים בהקמת הגטאות. בגרות עולים 29284, קיץ תשע"ו

#312

הצג רעיון באידאולוגיה הנאצית העוסק ביהודים.הצג צעד אחד שעשה המשטר הנאצי נגד היהודים בגרמניה בשנות ה־ 30, בהשפעת רעיון זה.

#311

בנספח לשאלה מובאים תצלומים של הרב צבי הירש קלישר ושל משה הס.א. על פי מה שלמדת, הצג רעיון אחד משותף

#310

בנספח לשאלה מוצגת קריקטורה שפורסמה בעיתונות ביישוב היהודי לאחר פרסום המסקנות של ועדת פיל (1937). עיין בקריקטורה, וענה על שני

#309

הסבר מדוע הייתה ליישוב היהודי דילמה (התלבטות) בנוגע ליחסו לבריטים בתחילת מלחמת העולם השנייה.הצג פעולה אחת של שיתוף פעולה בין

#308

בתנועה הציונית היו זרמים שונים, והם ייצגו דעות שונות.הצג את הרעיון המרכזי של "המזרחי" ושל זרם נוסף בתנועה הציונית שלמדת

#307

הצג שני שינויים שהתרחשו בחברה היהודית באירופה בעקבות האמנציפציה.הסבר את הקשר בין אחד מן השינויים שהצגת ובין אחד ממאפייני הנאורות

#299

לאחר קום המדינה הייתה מחלוקת )ויכוח( אם להגביל את העלייה ההמונית לארץ־ישראל.הצג טיעון אחד נגד ההגבלה וטיעון אחד בעד ההגבלה