מבחן עולים

#338

בשנת 1937 היה ביישוב היהודי ויכוח על הצעת החלוקה. הצג טיעון אחד בעד הצעת החלוקה,וטיעון אחד נגד הצעה זו. בגרות

#337

הצג את המטרה המדינית של הקמת יישובי חומה ומגדל (1936-1939).הסבר את התרומה הביטחונית של יישובים אלה. בגרות עולים 29109, קיץ

#336

הצג שני גורמים למאורעות תרפ"ט.הצג מסקנה אחת של ראשי היישוב היהודי בעקבות מאורעות תרפ"ט. בגרות עולים 29109, קיץ תשע"ו

#335

הסבר את ההתלבטות של החלוצים הדתיים בשאלה אם להצטרף להסתדרות. בגרות עולים 29109 קיץ תשע"ו

#327

הצג שני פתרונות דיור שהציעה המדינה בתקופת "העלייה הגדולה".בנוגע לכל אחד מפתרונות הדיור, הצג קושי אחד שעמו התמודדו העולים (סך

#326

בשנות החמישים היו שתמכו בהגבלות על העלייה ההמונית והיו שהתנגדו להגבלות.הבא הסבר אחד לכל דעה. (סך הכול — שני הסברים)

#325

הצג רעיון אחד של האידאולוגיה הנאצית.הצג צעד אחד שסייע להיטלר לבסס את שלטונו בשנות ה־ 30 בגרמניה. מבחן עולים 29272,

#324

הצג שני מאפיינים של משטרים טוטליטריים. מבחן עולים 29272, קיץ תשע"ו

#323

מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה טוטלית (כוללנית). הצג שתי דוגמאות לכך. מבחן עולים 29272, קיץ תשע"ו

#316

הסבר את ההשפעה של מלחמת העצמאות ושל הקמת מדינת ישראל על היהודים בארצותהאסלאם. מבחן עולים 29284, קיץ תשע"ו